Adwokat Wojciech Terejko

Obsługa prawna w pełnym zakresie dla osób i organizacji

O MNIE

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Złożył pozytywnie egzamin komorniczy i adwokacki nabywając uprawnienia do sprawowania obu zawodów prawniczych. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.

Zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich, radcowskich i komorniczych mających siedzibę w Warszawie i Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i medycznym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia.

Współpracuje z wybitnymi specjalistami co pozwala udzielać pomocy prawnej nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach. Dzięki wspomnianej współpracy prowadzi sprawy na terenie całej Polski również w języku angielskim i hiszpańskim.

zdjęcie 1.

O kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Kancelarię cechuje pełne zaangażowanie w sprawy swoich Klientów, rzetelność, kreatywność oraz gotowość sprostania najtrudniejszym wyzwaniom. Zasada indywidualnego podejścia do klienta, dostosowanie oferty do potrzeb Klienta i pełen nadzór nad prowadzonymi sprawami przez adwokata jest podstawą do osiągnięcia sukcesu, a przede wszystkim satysfakcji Klienta.


Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie informacje przekazane kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką. Wynagrodzenie ustalane jest w każdej sprawie indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu pracy, a także jej wartości. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Wizyta w Kancelarii do niczego Państwa nie zobowiązuje. Przy pierwszym spotkaniu mają Państwo możliwość przedstawienia swojego problemu. W ramach niezobowiązującej porady prawnej proponuję możliwe rozwiązania, informuję o kosztach jakie łączą się z nimi, ale to Państwo ostatecznie decydują czy powierzą mi prowadzenie swojej sprawy. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia się na dogodny termin.

Zespół

Dr Ilona Anna Hajscewicz-Zimek

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Stopień naukowy uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II broniąc rozprawy doktorskiej „Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty”.
Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa autorskiego, jak również prawa rodzinnego.
Prawnik z kilkuletnim doświadczeniem, profesjonalistka w zakresie kompleksowej obsługi zarówno klientów indywidualnych, jak też średnich i małych przedsiębiorstw.
Szkoleniowiec z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Na stałe współpracuje z Fundacją na Rzecz Nauki i Innowacyjności.
Prywatnie spełniona żona i mama Zosi, Jasia i Helenki.

Zakres usług prawnych

 • reprezentacja w sprawach cywilnych w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym
 • występowanie z pozwami w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd), postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • dochodzenie należności z umów, z faktur, za bezumowne korzystanie
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o wydanie nieruchomości i ochronę posiadania
 • roszczenia z rękojmi i gwarancji
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, służebności, droga konieczna
 • inne usługi z zakresu prawa cywilnego
 • upadłość konsumencka

 • prowadzenie spraw karnych: powszechnych, gospodarczych, skarbowych, wykonawczych, wykroczeniowych
 • reprezentacja pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w tym także po uprawomocnieniu się wyroku
 • pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • pomoc w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji oraz wszelkich innych niezbędnych pism w sprawach karnych
 • sporządzanie pism na etapie postępowania wykonawczego: wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenia kary grzywny na raty, dozór elektroniczny

 • rozwody, separacje
 • alimenty na dziecko, na małżonka
 • kontakty rodzica z dzieckiem, kontakty dziadków z wnukiem
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku dorobkowego, podział w naturze, spłaty, dopłaty, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny, rozliczanie nakładów z majątku wspólnego na majątki odrębne, wspólna budowa domu na gruncie jednego małżonka, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • władza rodzicielska
 • ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • inne usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • sprawy związane z testamentami
 • sporządzanie odpowiednich zapisów spadkowych
 • polecenie
 • uznanie za niegodnego i wydziedziczenie
 • umowy dotyczące spadku
 • przyjęcie albo odrzucenie spadku
 • inne usługi z zakresu prawa spadkowego

 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • sprawy o zapłatę
 • powództwo przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
 • inne usługi z zakresu prawa gospodarczego

 • ustalenie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • odprawy za zwolnienia indywidualne i grupowe
 • reprezentacja pracodawcy
 • emerytury i renty
 • odwołania od decyzji organów rentowych (ZUS i KRUS), dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy
 • inne usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej 
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • renta z tytułu utraconego dochodu
 • renta odszkodowawcza dla członków rodziny
 • odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

 • dochodzenie należności w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty
 • kierowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
 • negocjowanie warunków ugód pozasądowych i sądowych
 • postępowanie klauzulowe
 • kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie pism procesowych, egzekucyjnych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji,skarg na czynności komorników)
 • wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych
 • kierowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej

 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi
 • prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych i zażaleń od orzeczeń (wyroków i postanowień) wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
+48 601 957 146
ul. Artura Grottgera 9/1, 20-029 Lublin
wojciech.terejko@adwokatura.pl

Kancelaria Adwokacka w Lublinie

ul. Artura Grottgera 9/1
20-029 Lublin

Filia w Warszawie

ul. Widok 8/5
00-023 Warszawa

Filia w Biłgoraju

ul. Lubelska 10
23-400 Biłgoraj

Formularz